Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019, vui lòng xem tại đây.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, vui lòng xem tại đây.

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QLBDTX KCHTĐS, các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình v.v bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021, vui lòng xem tại đây.

- Nghị quyết của HĐQT CTCP TTTHĐS Sài Gòn v.v thông qua các nội dung trình Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2019 tại phiên họp ngày 06/5/2019, vui lòng xem tại đây.

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 tại phiên họp ngày 03/4/2019, vui lòng xem tại đây.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị Người lao động 2019, vui lòng xem tại đây.

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu), vui lòng xem tại đây.

CTCP TTTH ĐS SG
Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
Online:
6
 
Truy cập:
630284
Trang chủ  | Liên hệ  | 
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38468701, 028 38466485 - Fax: 028 38466484