Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Nghị quyết của HĐQT CTCP Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn v.v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại phiên họp ngày 08/5/2020, vui lòng xem tại đây. 

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng xem tại đây.

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, vui lòng xem tại đây.

- Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, vui lòng xem tại đây.

- BC kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020, vui lòng xem tại đây.

- BC kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2019, vui lòng xem tại đây.

- BC kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 2019 và kế hoạch 2020 của BKS, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình thông qua BC tài chính 2019 đã được kiểm tóan, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các qũy 2019 và KH 2020, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm tóan BC tài chính năm 2020, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty 2019 và KH 2020, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng QLBDTX KCHTĐS, các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị tài sản DN ghi trong BC tài chính gần nhất của Công ty, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định KH đầu tư, mua sắm tài sản cố định 2020 của Công ty, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, vui lòng xem tại đây.

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, vui lòng xem tại đây.

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, vui lòng xem tại đây.

- Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, vui lòng xem tại đây,

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng xem tại đây.

Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn
Tên Video
Video Play
Slide Shows
Online:
13
 
Truy cập:
642006
Trang chủ  | Liên hệ  | 
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38468701, 028 38466485 - Fax: 028 38466484